Läs våra allmäna villkor för webbhotellabonnemang noga! Många av våra kunder har häpnat när de läst nedanstående och därefter snabbt bestämt sig för att bli kunder! Tyvärr är vi dock nu fullbelagda och vi har aldrig haft någon uppsägning, säkerligen beroende på dessa ytterst fördelaktiga villkor!


Allmänna villkor för abonnemang

§ 1, Allmänt

§ 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan abonnent och Vebbhotellet, med avseende på webbabonnemang och därtill hörande tilläggstjänster.

§ 1.2 Abonnent på Vebbhotellets tjänster kan vara fysisk eller juridisk person. Är abonnenten vid beställningen hos oss ej myndig är dennes släktingar i rakt ned- eller uppstigande led ansvariga. Finnes icke sådana är annan person som kan visas vara släkt med abonnenten ansvarig. Finnes ej heller sådan släkting är närmaste granne på abonnentens postadress ansvarig.

§ 2 Webbabonnemang

§ 2.1 För klargörande av vilka tjänster som ingår i webbabonnemanget hos Vebbhotellet hänvisas abonnenten till att kontakta Vebbhotellet.

§ 2.2 Vebhotellet lämnar under abonnemangstiden support på frågor via telefon, e-post och chatt på MSN samt genom information på Vebbhotellets hemsidor. Vebbhotellet äger rätt att själv avgöra vad supportsvaret är värt rent ekonomiskt i varje enskilt fall och fakturera domänägaren skäligt belopp för supporten. Detta gäller både för telefonsupport och support via epost.

§ 3, Avtalstid

§ 3.1 Beställningen är bindande fr o m det datum beställningen görs och tre månader bakåt i tiden.

§ 3.2 Avtalet löper i femårsperioder eller längre beroende på vilken abonnemangsform abonnenten valt.

§ 3.3 Abonnemanget kan sägas upp när som helst, för webbhotellkonton är uppsägningstiden fem år. Uppsägning skall ske vid personligt besök på Vebbhotellets huvudkontor i Karlskrona. Domänägaren ska medföljas av två myndiga svenska medborgare som genom underskrift på uppsägningshandlingarna ska intyga att domänägaren är vid sina sinnes fulla bruk. Öppettider för uppsägningar är mellan kl 06.00 och 07.00 på söndagar. Domänägaren ska vid uppsägningen legitimera sig med godkänd ID-handling samt uppvisa giltigt pass där Vebbhotellets stämpel om uppsägning kan infogas. Även medföljande personer ska kunna bestyrka sin identititet samt kvarstanna på Vebbhotellets kontor medan deras identitetshandlingar och sanningshalten i deras påståenden kontrolleras.

§ 3.4 Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift kan aldrig göras. Vid driftstörningar har Vebbhotellet rätt att kräva skälig ersättning av kunden för den tid servern inte fungerar.

§ 3.5 Vebbhotellet äger rätten att säga upp avtalet och radera samtliga filer när som helst utan att meddela domänägaren.

§ 4, Avgifter för abonnemang

§ 4.1 Avgifter för webbabonnemang utgår i form av förskottsbetalning. Helst ska femårsbetalning i förskott inbetalas innan beställning, men Vebbhotellet accepterar även betalnng via räkning, faktura eller kontokort Vid dessa former av betalning tillkommer dock räntekompensation efter Vebbhotellets godtycke i varje enskild fall samt ett extra obekvämlighetstillägg på 500 kronor per utsänd faktura. På alla utsända fakturor gäller kontant betalning dagen efter utsändandet genom personligt besök på Vebbhotellet huvudkontor i Karlskrona eller genom direktbetalning på internet till Vebbhotellets bankkonto om inget annat i något extremt undantagsfall skulle avtalats.

§ 4.2 Abonnent som underlåter att betala kommer att stängas ute från sitt abonnemang med omedelbar verkan och blir i och med detta underlåtande skadeståndsskyldig till Vebbhotellet med det belopp som Vebbhotellet anser rimligt. Uteblir betalning efter påminnelse skickar Vebbhotellet ärendet vidare till inkassobolaget Intrusive Justice. Detta medför en extra avgift på 4 995 kronor. Underlåter kunden även efter detta betalning överlåtes kravet till inkassobolaget MC Inkasso Sweden AB. Kostnaden för detta uppgår till 24 995 kronor.

§ 4.3 Eventuell dröjsmålsränta utgår med tolv procent per dag från förfallodagen tills dess att betalning fullgjorts.

§ 4.4 Abonnenten har ej rätt att anföra klagomål på de fakturor som utfärdas av Vebbhotellet. Sker detta trots denna paragraf har Vebbhotellet rätt att som kompensation erhålla en extra betalning avseende fem års abonnemang. Denna fordran förfaller till betalning samma dag som kunden anmäler eventuellt klagomål.

§ 4.5 Avgiftsändring kan när som helst träda i kraft och gäller från första dagen av den femårsperiod som domänägaren betalt i förskott. Domänägaren är då skyldig att inom 24 timmar kontant inbetala den merkostnad som uppkommer för retroaktiv tidsperiod.

§ 4.6 Vid avgiftshöjning har abonnenten rätt att säga upp avtalet fr o m starten av nästa femårsperiod för betalning om det återstår mer än fyra år fram till denna periods början, i annat fall förfaller denna rättighet.

§ 5, Överlåtelse av abonnemang

§ 5.1 Abonnenten får överlåta avtalet efter Vebbhotellets medgivande till en engångkostnad av 4 995 kronor, men överlåtandet betraktas som en uppsägning och abonnenten är betalningsskyldig enligt ovan. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen vid personligt besök av den både den frånträdande och tillträdande abonnenten. Den frånträdande abonnenten är betalningsskyldig även för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten genom den tillkommande abonnentens handlingar. Den tillträdande abonnenten är även betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§ 6, Vebbhotellets ansvar

§ 6.1 Vebbhotellet utövar strikt kontroll över information eller material som finns på Vebbhotellets servrar. Vebbhotellet är dock ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Vebbhotellet är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Vebbhotellets datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

§ 6.2 Vebbhotellet raderar bara abonnentens hemsidesinformation i de fall vi anser det skäligt. Vi förbehåller oss även rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia, men även rätten att göra en utskrift av abonnentens hemsida och skicka via vanlig post till abonneneten i de fall vi finner att utrymmet på servern som utnyttjas av abonnenten bättre kan utnyttjas av någon annan av våra kunder.

§ 6.4 Vebbhotellet hanterar all kundinformation såsom konfidentiell utom i de fall kunder ej fullföljer sina åtaganden mot oss, då förbehåller vi oss rätten att meddela denna information till utomstående. Vi lägger även ut listor på vår hemsida med information om vilka kunder som ligger efter med sina betalningar. Vebbhotellet kan även i andra fall via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter, men vi lämnar normalt sett ut dessa uppgifter till den som frågar även utan beslut av domstol.

§ 7, Abonnentens ansvar

§ 7.1 Abonnenten förbinder sig att följa alla anvisningar från Vebbhotellet.

§ 7.2 Abonnenten förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till internet i dess helhet och ej heller hos Vebbhotellet.

§ 7.3 Abonnenten ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens och spam med epost etc.

§ 7.4 Abonnenten ansvarar för all information denne publicerar på sina hemsidor.

§ 7.5 Abonnenten får sälja plats till egna abonnenter inom ramen för sitt hårddiskutymme. Abonnenten är dock skyldig att meddela Vebbhotellet om detta samt inom ett dygn kontant inbetala 95,7 procent av intäkterna till Vebbhotellet. Om kunden ej uppfyller detta villkor äger Vebbhotellet rätt att fakturera en straffavgift på 4 995 kronor som omedelbart förfaller till betalning.

§ 8, WWW-policy

§ 8.1 Vebbhotellet förbehåller sig rätten till fri prövning av inhyrda domäner och kan helt efter eget godtycke stänga sajter och begära skadestånd av domänägaren. Vebbhotellet äger rätten till allt innehåll på kundernas lagringsutrymmen och kan när som helst sälja information vidare till andra intressenter.

§ 8.2 Vebbhotellet kontrollerar dagligen informationen på kundernas lagringsutrymme. Vebbhotellet förbehåller sig rätten att utan att meddela domänägaren radera information som anses olämplig. Vebbhotellet äger även rätt att kräva skadestånd enligt eget gottfinnande från domänägaren.

§ 9, Force majeure

§ 9.1 Vebbhotellet är befriat från alla skadeståndanspråk från domänägare oavsett orsak.

§ 10, Tvist

§ 10.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av Vebbhotellet.

§ 11, Platsbrist

§ 11.1 Då vi för tillfället är helt fullbelagda och även kölistan är fulltecknad ser vi oss tyvärr nödsakade att hänvisa nya intresserade kunder till tidigare konkurrentföretag i branschen via vår Beställningssida där vi även ger vårt omdöme avseende vissa namngivna svenska webbhotell.